Ανάζήτηση
Διαγωνισμός προσφοράς καθαριότητας (μέχρι 27/1/2020) - 17/01/2020

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού ζητούνται προσφορές για:

Θέμα. Ο προσφοροδότης είναι υπόχρεος και είναι όρος και κανονισμός απαράβατος και για οποιανδήποτε στιγμή διαταχθεί και κάτω από οποιεσδήποτε ακραίες καιρικές συνθήκες και φαινόμενα παντός καιρού μέρα και νύκτα είναι υπόχρεος να ανταποκριθεί ανα πάσα στιγμή και να εκτελέσει την οποιονδήποτε εργασία του ανατεθεί και θα εργάζεται παραπάνω ώρες εργασίας όταν χρειαστεί, και επιβάλλεται για το καλό της κοινότητας μας Αλαμινού.

Αντικείμενο σύμβασης: καθαριότητα κύριων δρόμων και πεζόδρομων εντός οικιστικής περιοχής, χώρων πρασίνου, κλαδεμάτων, κόψιμο χόρτων, καθαρισμό παραλιακού πεζόδρομου, άδειασμα σκυβαλοδοχείων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών εργασιών υποδειχθούν για την περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης για επιπρόσθετη περίοδο έξι μηνών. Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται 3 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή) κατά κανόνα για 4,5 ώρες την ημέρα από τις 8:00 -12:30. Θα είναι δυνατή ωστόσο η εκτέλεση των υπο αναφορά μισθωμένων υπηρεσιών σε οποιονδήποτε άλλη ημέρα ή ώρα σύμφωνα με τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου με υπόδειξη του συντονιστή της Σύμβασης. Η εργασία θα εκτελείται όπου και όταν απαιτείται με το όχημα και τα μηχανήματα (εξοπλισμό) του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού, και θα φέρει όλη την ευθύνη ο προσφοροδότης για τον εξοπλισμό και για το αυτοκίνητο. Η μισθωμένη υπηρεσία θα αφορG συγκεκριμένο έργο το οποίο θα πρέπει να υλοποιείται εντός καθορισμένου χρόνου και με την ολοκλήρωση και παράδοση του θα συμπληρώνεται σχετικό έγγραφο. Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν διαλαμβάνει καθ'οποιονδήποτε τρόπο σχέση εργοδότη — εργοδοτούμενων.

'Εναρξη και διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης: από 29/01!2020 - 29/07/2020

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ως Συντονιστή Παρακολούθησης σε μηνιαία βάση.

Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

  • την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
  • τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων, την παραλαβή των παραδοτέων, και την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την έκδοση εντολής πληρωμής προς τον Ανάδοχο. Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων του Αναδόχου, εξετάζεται το έγκαιρο ή μη της υποβολής καθώς και τη συμμόρφωση του περιεχομένου του παραδοτέου.

Στο ποσό κατακύρωσης της προσφοράς Θα περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

Οι προσφορές αρχίζουν από τις 17101/2020 και ημέρα Παρασκευή και πρέπει να αποσταλούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού το αργότερο μέχρι τις 27/01/2020 και ημέρα Δευτέρα θα κλείσει το κουτί προσφορών η ώρα 12:00 μ.μ. Τα έντυπα των προσφορών μπορείτε να τα προμηθεύεστε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού από τις 8:00 π.μ -3:00 μ.μ από την γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινου κυρία'Ελλη Χρυσάνθου. Όποιος δεν πάρει τα έντυπα της προσφοράς από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού θα είναι άκυρη η προσφορά του.

Ημερομηνία: 17.01.2020


« Go Back